Προγραμματισμός Μαθήματος

Μόλις ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό των μαθημάτων σας, μπορείτε να μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου σας για να προβείτε σε περισσότερες ενέργειες σχετικά με αυτά.

[ynt_schedule_lessons_for_course]